Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Aktuálne
Vedecko-výskumné smerovanie pracoviska
Jazykové požiadavky na študentov UNIZA
Slovak for ERASMUS students
Preparation courses for university study
Výučba pre FPEDAS
Výučba pre FEIT
Výučba pre SjF
Výučba pre FRI
   Obsahová schéma jazykového vzdelávania FRI
   Fakultný tím
   Uznanie skúšky AJ/CJ - Ing. štúdium
   Info pre študentov prestupujúcich na iný odbor
   Info pre opakujúcich študentov
   Informácie ku skúškam z jazykov Bc. / Ing.
Výučba pre StF
Výučba pre FBI
Vzdelávanie zamestnancov
Vzdelávanie doktorandov
NÁŠ BLOG

Schéma vychádza zo 4-semestrovej (informatici, poč. inž.), resp. 5-semestrovej (manažment) dotácie výučby cudzieho jazyka (jazyk anglický a nemecký). Perspektívne sa ráta tiež s nultým ročníkom pre študentov odboru informatika a počítačové inžinierstvo.

0.ročník

Obsahovo je zameraný na doplnenie, prípadne upevnenie jazykových zručností získaných štúdiom na strednej škole a pripraví študenta na akademické prostredie. V rámci tém študenti budú oboznámení s procesom robenia si poznámok počas čítania a počúvania neznámeho textu, musia byť schopní rozlíšiť formálny jazyk od neformálneho, spoznajú stratégie čítania ako skimming a scanning.

Literatúra :  Language Leader Intermediate, David Cotton, David Falvey, Simon Kent, Pearson Education Limited

 

1. ročník

1. semester: upevňovanie a rozvíjanie už nadobudnutých jazykových kompetencií a zručností na úrovni všeobecného cudzieho jazyka na úrovni B2, témy obsahovo zamerané aj na akademické prostredie.

Hodnotenie: v každom semestri 2 testy (priebežný 40% a záverečný 40%), 20% prezentácie/iné

Literatúra : online materiály vyučujúcich ÚCV SCJ (M+INF+PI)

Whitby,N.: Business Benchmark Pre-Intermediate to Intermediate 2nd Edition. CUP, 2013. 208s. ISBN 978-1-107-69399-9. (Manažment)

 

2. semester:  pokračovanie v upevňovaní a rozvíjaní nadobudnutých jazykových kompetencií a zručností na úrovni všeobecného cudzieho jazyka na úrovni B2 + zakomponovanie odborného jazyka do výučby, témy obsahovo zamerané na študijný odbor.

Hodnotenie: v každom semestri 2 testy (priebežný 40% a záverečný 40%), 20% prezentácie/iné

Literatúra :  online materiály vyučujúcich ÚCV SCJ (INF+PI)

Long, P., Lawrey, S., Ellis, V.: Cambridge International AS and A Level IT: Coursebook with CD-ROM. Cambridge University Press, 2016. 334 s. ISBN: 9781107577244. (INF+PI)

Murphy,R.: English Grammar in Use 4th Edition. Cambridge University Press, 2012. 380s. ISBN 9780521189064. (M+INF+PI)

Whitby,N.: Business Benchmark Pre-Intermediate to Intermediate 2nd Edition. CUP, 2013. 208s. ISBN 978-1-107-69399-9. (Manažment)

 

2. ročník

3. semester:  pokračovanie v orientácii na odborný jazyk so zameraním na odborné texty z praxe a ich porozumenie, osvojovanie, rozvíjanie a upevňovanie terminológie používanej v danom odbore a špecifík gramatiky a štylistiky odborného textu.

V rámci semestra študent vystúpi s vlastnou prezentáciou kde ukáže svoju schopnosť zaujať poslucháčov, prezentovať hlavné myšlienky, čítať a interpretovať grafy a zhrnúť hlavné myšlienky v závere prezentácie.

Hodnotenie: v každom semestri 2 testy (priebežný 40% a záverečný 40%), 20% prezentácie/iné

Literatúra:   online materiály vyučujúcich ÚCV SCJ (INF+PI)

Long, P., Lawrey, S., Ellis, V.: Cambridge International AS and A Level IT: Coursebook with CD-ROM. Cambridge University Press, 2016. 334 s. ISBN: 9781107577244. (INF+PI)
Murphy,R.: English Grammar in Use 4th Edition. Cambridge University Press, 2012. 380s. ISBN 9780521189064. (M+INF+PI)

Whitby,N.: Business Benchmark Pre-Intermediate to Intermediate 2nd Edition. CUP, 2013. 208s. ISBN 978-1-107-69399-9. (Manažment)

 

4. semester:  odborný jazyk so zameraním na odborné texty z praxe, rozvíjanie a upevňovanie terminológie daného odboru a špecifík gramatiky a štylistiky odborného textu tak, aby študent porozumel a vedel pracovať s odborným textom a osvojil si slovnú zásobu v danom odbore a vedel ju aj aktívne používať. Študenti budú taktiež vedení k tomu, aby vedeli porozumieť odborným textom, definovať ich problematiku, navrhnúť vhodné riešenia a diskutovať na odborné témy. Po ukončení tohto ročníka by mal študent mať odbornú slovnú zásobu v rozsahu min. 400 slov.

Hodnotenie: v každom semestri 2 testy (priebežný 40% a záverečný 40%), 20% prezentácie/iné

Literatúra:  online materiály vyučujúcich ÚCV SCJ (INF+PI)

Long, P., Lawrey, S., Ellis, V.: Cambridge International AS and A Level IT: Coursebook with CD-ROM. Cambridge University Press, 2016. 334 s. ISBN: 9781107577244. (INF+PI)
Murphy,R.: English Grammar in Use 4th Edition. Cambridge University Press, 2012. 380s. ISBN 9780521189064. (M+INF+PI)

Whitby,N.: Business Benchmark Pre-Intermediate to Intermediate 2nd Edition. CUP, 2013. 208s. ISBN 978-1-107-69399-9. (Manažment)

Študent je pripravený vykonať skúšku, ktorá je predpísaná v treťom ročníku – platí pre odbor: informatika, poč. inž.

 

3. ročník

5. semester:  Zameranie na odborný jazyk a prechod z rozvíjania receptívnych zručností na produktívne. Práca s odbornými textami z príslušného odboru, diskusie a analýzy k jednotlivým odborným témam, písanie abstraktu, listu, dokumentácie a zvládnutie konverzácie na vysokej úrovni. V tomto ročníku bude kladený dôraz na vlastný output (produkciu) študentov.

Literatúra:  online materiály vyučujúcich ÚCV SCJ (INF+PI)

Long, P., Lawrey, S., Ellis, V.: Cambridge International AS and A Level IT: Coursebook with CD-ROM. Cambridge University Press, 2016. 334 s. ISBN: 9781107577244. (INF+PI)
Murphy,R.: English Grammar in Use 4th Edition. Cambridge University Press, 2012. 380s. ISBN 9780521189064. (M+INF+PI)

Whitby,N.: Business Benchmark Pre-Intermediate to Intermediate 2nd Edition. CUP, 2013. 208s. ISBN 978-1-107-69399-9. (Manažment)

+ odborné články

Hodnotenie: v každom semestri 2 testy (priebežný 40% a záverečný 40%), 20% prezentácie/iné

 

Študent je pripravený vykonať skúšku, ktorá je predpísaná v treťom ročníku – platí pre odbor manažment.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ročník Ing. 

2. semester (letný): JA6/JN6 Študent rozvíja a vedie v cudzom jazyku na úrovni C1 podľa SERR plnohodnotnú konverzáciu na akékoľvek témy z odboru, potrebné nielen pre jeho štúdium ale predovšetkým budúcu prax. Rozšíri si odbornú slovnú zásobu o nové termíny, je schopný riešiť akékoľvek problémy, viesť odborné diskusie a prezentovať odbornú tému. Výučba orientovaná na jazykové uplatnenie v praxi a vlastnú produkciu študentov.

Literatúra: odborné články a prezentácie, (resp. online materiály vyučujúcich ÚCV SCJ)

INF. odbory: Long, P., Lawrey, S., Ellis, V.: Cambridge International AS and A Level IT: Coursebook with CD-ROM. Cambridge University Press, 2016. 334 s. ISBN: 9781107577244. 
S. R. Esteras, E. M. Fabré: Professional English in Use ICT. CUP, 2007. ISBN 978-0-521-68543-6.

MAN: Brook-Hart, G.: Business Benchmark Upper Intermediate 2nd Edition. CUP, 2013. ISBN 978-1-107-68098-2.
Farral, C. - Lindsley, M.: Professional English in Use Marketing. CUP, 2008. ISBN 9780521702690.

Hodnotenie: v každom semestri 2 testy (priebežný 40% a záverečný 40%), 20% prezentácie/iné

Vyučujúci: MAN: J. Malchová, J. Lopušanová (aj JN)

                      INF: L. Němečková

 

2. ročník Ing. 

1. semester (zimný) Študent rozvíja a vedie v cudzom jazyku na úrovni C1 podľa SERR plnohodnotnú konverzáciu na akékoľvek témy z odboru, potrebné nielen pre jeho štúdium ale predovšetkým budúcu prax. Rozšíri si odbornú slovnú zásobu o nové termíny, je schopný riešiť akékoľvek problémy, viesť odborné diskusie a prezentovať odbornú tému. Výučba orientovaná na jazykové uplatnenie v praxi a vlastnú produkciu študentov.

Literatúra: odborné články a prezentácie, (resp. online materiály vyučujúcich ÚCV SCJ)

INF. odbory: Long, P., Lawrey, S., Ellis, V.: Cambridge International AS and A Level IT: Coursebook with CD-ROM. Cambridge University Press, 2016. 334 s. ISBN: 9781107577244. 
S. R. Esteras, E. M. Fabré: Professional English in Use ICT. CUP, 2007. ISBN 978-0-521-68543-6.

MAN: Brook-Hart, G.: Business Benchmark Upper Intermediate 2nd Edition. CUP, 2013. ISBN 978-1-107-68098-2.
Farral, C. - Lindsley, M.: Professional English in Use Marketing. CUP, 2008. ISBN 9780521702690.

Hodnotenie: v každom semestri 2 testy (priebežný 40% a záverečný 40%), 20% prezentácie/iné

Vyučujúci: MAN: J. Malchová, J. Lopušanová (aj JN)

                      INF: L. Němečková

Študent je pripravený vykonať skúšku, ktorá je predpísaná v druhom ročníku Ing. štúdia.

Viac info o skúškach viď časť skúšky.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA