Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Inovácia...
Scientix
KEGA -ukončený projekt
Ukončené projekty
Fotogaléria
STEM Discovery Week

STEM Discovery Week

 

Inovácia a internacionalizácia vzdelávania

– nástroje zvýšenia kvality Žilinskej univerzity v európskom vzdelávacom priestore

ITMS 26110230079

Názov aktivity: 2.1 Podpora medzinárodnej mobility učiteľov a študentov.

Názov špecifického cieľa: 2. Zvýšiť zapojenie Žilinskej univerzity do medzinárodnej spolupráce podporou mobility učiteľov a študentov a zavedením spoločných študijných programov

Cieľ aktivity: Cieľom aktivity bude inovácia procesu medzinárodnej mobility učiteľov a študentov na základe identifikácie slabých stránok súčasného stavu realizácie študentských a učiteľských mobilít, vypracovanie internej legislatívy, odporúčaní a nástrojov na podporu mobility a zvýšenie ich počtov, zvýšenie kompetencií učiteľov a študentov pre efektívne zapojenie sa do ponúkaných mobilít 

Termín realizácie aktivity: 02/2013 – 06/2015

 

GAIN

aGAin connected - by volunteerINg/ Opäť spojení - dobrovoľníctvom

Projekt podporený Európskym grantovým Programom celoživotného vzdelávania, podprogram Grundtvig

Č. projektu: 124700931

Realizácia: 01/08/2012 - 31/07/2014

Cieľ projektu: Vytvorenie podmienok pre efektívny rozvoj dobrovoľníctva na Univerzitách tretieho veku prostredníctvom podpory dobrovoľníctva a existujúcej resp. stále sa rozvíjajúcej česko - slovenskej vzájomnosti. Projekt je založený na spojení potenciálu študentov a Univerzity v zmysle identifikácie aktivít pre dobrovoľnícke pôsobenie seniorov.

Partner: Centrum ďalšieho vzdelávania Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe

 

DANTE - Developing Audit Guidelines for Training and Education

DANTE is a cooperation of 5 partners across Europe with the aim to introduce adult students to comprehensive audit guidelines for assessing the environmental performance of education institutions. It is also our goal to encourage participating professionals and institutions to incorporate sustainability better into their curriculum and to make use of traditional as well as state of the art technologies in adult education. During the 2-year duration, partners will share their experiences in the course of 63 mobilities to facilitate knowledge transfer between institutions.

Partneri projektu: Budapest University of Technology and Economics, EASY School of Languages, EnvironmentPlus International C.I.C., Universidad Politecnica de Madrid a Žilinská univerzita v Žiline.

Doba riešenia: 1.8.2012 - 31.7.2014 


DIALOGUE-Bridges between Research and Practice in ULLL

                              

Grantová schéma: Grundtvig - siete odborníkov

Číslo projektu:  510799-LLP-1-2010-1-BE-GRUNDVIG-GNW   

Koordinátor projektu:  EUCEN

Partneri projektu: University of Strathclyde, Veľká Británia; Katholieke Universiteit Leuven, Francúzsko; University of Porto, Portugalsko; University of Potsdam, Nemecko; University of Eastern Finland, Fínsko; Middle East Technical University, Turecko; University of Primorska, Faculty of Management Koper, Slovinsko; University of Zilina, Slovensko; Lucian Blaga University from Sibiu, Rumunsko; Karl-Franzens-Universität Graz, Rakúsko; Aristotle University of Thessaloniki, Grécko; National University of Ireland, Maynooth, Írsko; University of Granada, Španielsko; Universtié de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, Francúzsko; University of Bielefeld

Doba riešenia: 2010 - 2013

Celkový cieľ projektu: vytvorenie európskeho priestoru pre dialóg medzi akademickým výskumom, odbornou praxou a tvorcovia politík a startegických rozhodnutí

Aktivity projektu :

Podpora rozvoj európskeho priestoru pre dialóg
Rozvoj a podpora európskeho priestoru bol prostredníctvom projektu vytváraný skúmaním modelov osvedčených postupov pri prevode výsledkov výskumu
do odbornej praxe na jednej strane a na druhej strane zapojením odborníkov z oblasti celoživotného vzdelávania do výskumných aktivít. Národné a medzinárodné
siete boli kľúčovým prvkom v realizácii týchto cieľov. Všetci partneri siete sa podieľali na  tvorbe záverečných odporúčaní zameraných na podporu trvalo
udržateľného dialógu na univerzitách podporujúcich celoživotné vzdelávanie.

Definovanie príkladov dobrej praxe a prekážkov pre rozvoj dialógu
Partneri spolupracovali na projekte prostredníctvom štyroch pracovných skupín zameraných na témy:
- Prístup a progres
- Nové médiá
- Vzdelávanie a poradenstvo
- Kvalita vo vzdelávaní


Všetci partneri analyzovali príklady osvedčených postupov, s podporou spoločnej diskusie vytvorili prípadové štúdie s cieľom identifikovať hlavné bariéry a
zistiť spoločné riešenie pre vytvorenie skutočného dialógu.

Sieťovanie

Sieťovanie výskumných pracovníkov a odborníkov v oblasti celoživotného vzdelávania tvorilo podstatnú časť projektu a jeho cieľom bolo vytvorenie európskeho
priestoru pre dialóg medzi týmito skupinami. Posilňovaním väzieb medzi akademickým výskumom a odbornou praxou bola podporovaná spoločná tvorba
znalostí a interaktívna výmena informácií, ktorá posilňovala rozvoj celoživotného vzdelávania.

Výsledkom trojročnej práce sú štúdie o prístupe k ďalšiemu vzdelávaniu a využívaní médií ako jedného z komunikačných kanálov podporujúcich účasť na ďalšom vzdelávaní v jednotlivých partnerských krajinách, súbor odporúčaní na inštitucionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni pre efektívne zapojenie identifikovaných skupín do procesu ďalšieho vzdelávania a súbor príkladov dobrej praxe. Najvýznamnejším a dlhotrvajúcim výstupom s výrazným dopadom je najmä vytvorenie nových resp. rozšírenie existujúcich sietí odborníkov aktívne pracujúcich alebo vstupujúcich do procesu ďalšieho vzdelávania vo vnútri jednotlivých inštitúcii a medzi inštitúciami navzájom.

Stránky projektu: http://dialogue.eucen.eu/

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
Učiteľský Newsletter
created © 2009 MZM DATA