Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Univerzitná škola jazykov
Leto 2017
Detská letná jazyková škola
Rozpis kurzov 2017/18
Cenník
Firemné kurzy
Ponuka kurzov
Anglický jazyk
Taliansky jazyk
Španielsky jazyk
Nemecký jazyk
Francúzsky jazyk
Ruský jazyk
Ako sa stať študentom UŠJ
SLOVENČINA PRE CUDZINCOV (SLOVAK FOR FOREIGNERS)
Vstupné testy
Ako postupovať pri pokračovaní kurzu
Všeobecné podmienky
Súhlas dotknutej osoby
Kontaktné údaje
Sociálny fond
Fakturačné údaje
Application form Slovak language

Súhlas dotknutej osoby

poskytnutý v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“)

V súlade s § 11 ods. 1 a ods. 4 v nadväznosti na § 15 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) týmto poskytujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi Žilinskej univerzite v Žiline – Ústav celoživotného vzdelávania (ďalej len „prevádzkovateľ“) na účel evidencie v databáze študentov Univerzitnej školy jazykov / administratívne konanie, štúdium /v rozsahu:
   - titul, meno, priezvisko,
   - dátum narodenia,
   - adresa bydliska (ulica, číslo, mesto/obec, PSČ),
   - telefónne číslo,
   - e-mail,
   - číslo bankového účtu (pre potreby identifikácie mojej platby),
   - podpis,
   - skupinová alebo individuálna fotografia alebo videozáznam mojej osoby (vyhotovených v rámci študijného procesu na Univerzitnej škole jazykov) na účel propagácie predmetného vzdelávania

a súčasne na účely archivácie vyššie uvedených osobných údajov po ukončení štúdia:  
   - po dobu 48 mesiacov (36 mesiacov evidencia + 12 mesiacov archivácia údajov) v elektronickej forme a súčasne:  
   - po dobu 36 mesiacov v písomnej forme.

Po uplynutí týchto lehôt prevádzkovateľ v  súlade s § 6 ods. 2 písm. h) a § 17 zákona zlikviduje predmetné osobné údaje nezvratným vymazaním z disku počítača, resp. zo záložného zdroja a skartovaním, keďže uplynutím tejto lehoty tohto súhlasu účel ich spracúvania končí. Prevádzkovateľ si je vedomý toho, že uvedené osobné údaje  sú poskytnuté na vyššie uvedené účely a teda spracúvané osobné údaje nebude poskytovať tretej strane a ani sprístupňovať inému príjemcovi, tak ako ju vymedzuje § 4 ods. 2 písm. f) zákona.

Prevádzkovateľ zaručuje dotknutej osobe, že súhlas daný na základe tohto dokumentu je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej práva sú upravené v § 28 až 30 zákona.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA