Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Univerzitná škola jazykov
Aktuálny rozpis kurzov - 2020/2021
English@work
Detská letná jazyková škola
Slovenčina pre cudzincov /Slovak for Foreigners
English language preparation courses for future university students
Cenník
Angličtina s Discovery
Firemné kurzy
Ponuka kurzov
Anglický jazyk
Taliansky jazyk
Španielsky jazyk
Nemecký jazyk
Francúzsky jazyk
Ruský jazyk
Ako sa stať študentom UŠJ
Vstupné testy
Ako postupovať pri pokračovaní kurzu
Všeobecné podmienky
Ochrana osobných údajov
Sociálny fond
Kontaktné údaje
Fakturačné údaje
Application form Slovak language

Podmienky spracúvania osobných údajov študentov Univerzitnej školy jazykov

1. Dotknutá osoba berie na vedomie, že prevádzkovateľ Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, IČO: 00 397 563 (ďalej len „UNIZA“) bude spracúvať jej osobné údaje v rozsahu uvedenom v prihláške na štúdium na Univerzitnej škole jazykov Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA; jedná sa o osobné údaje: meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, číslo telefónu, e-mail, zamestnanie (ďalej len „Prihláška“). V prípade udelenia súhlasu dotknutej osoby bude UNIZA spracúvať aj fotografie a videozáznamy dotknutej osoby.

2. Účelom spracúvania osobných údajov je:

a) vedenie zoznamu študentov Univerzitnej školy jazykov, komunikácia UNIZA so študentami a následné poskytovanie štúdia a s ním spojených služieb Univerzitnej školy jazykov,

b) propagácia vzdelávania poskytovaného Univerzitnou školou jazykov, Ústavom celoživotného vzdelávania UNIZA,

c ) informovanie o aktuálnych ponukách a akciách Ústavu celoživotného vzdelávania.

3. V prípade neposkytnutia osobných údajov uvedených v ods. 1 vynímajúc fotografie a videozáznamy, UNIZA nebude môcť dotknutú osobu viesť v zozname študentov a poskytovať jej štúdium.

4. Dotknutá osoba berie na vedomie, že:

a) právnym základom spracúvania osobných údajov uvedených v Prihláške je zmluvný vzťah medzi UNIZA a dotknutou osobou, ktorý vznikne zaplatením kurzovného na základe vyplnenej Prihlášky,

b) právnym základom spracúvania fotografií a videozáznamov dotknutej osoby pre účely podľa ods.2 písm. b) tohto dokumentu je súhlas dotknutej osoby a spracúvania e-mailu pre účely podľa ods. 2 písm. c) tohto dokumentu je čl. 6 ods.1 písm. a) Nariadenia - súhlas dotknutej osoby.

5. Kontaktné údaje zodpovednej osoby stanovenej UNIZA pre oblasť ochrany osobných údajov sú e-mail: zodpovedna.osoba@uniza.sk, resp. Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina.

6. Poskytnuté osobné údaje budú uchovávané po nevyhnutnú dobu potrebnú pre účel ich poskytnutia a splnenie povinností UNIZA týkajúcich sa archivácie stanovených právnymi predpismi - Registratúrny plán UNIZA. Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu daného dotknutou osobou UNIZA budú v prípade jeho odvolania zlikvidované. V prípade nezaplatenia kurzovného budú osobné údaje zaslané v prihláške zlikvidované.

7. UNIZA informuje dotknutú osobu o nasledovných právach vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  a o zmene niektorých zákonov:

a) právo požadovať od UNIZA prístup k poskytnutým osobným údajom, získanie potvrdenia o tom, že sa jej osobné údaje spracúvajú a súvisiace informácie,

b) právo na opravu osobných údajov v prípade nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,

c) právo na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce výmaz osobných údajov („právo na zabudnutie“),

d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce obmedzenie spracúvania osobných údajov,

e) právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých UNIZA, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce prenosnosť osobných údajov,

f) právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov - odvolať súhlas je možné kedykoľvek v písomnej podobe na kontaktné údaje podľa ods. 5 týchto podmienok.

g) právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, ktorého účelom je zistiť či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu platnej legislatívy,

8. UNIZA potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.

9. UNIZA potvrdzuje, že prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo krajín EÚ a EHP) alebo medzinárodných organizácií sa neuskutočňuje.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA