Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
25. výročie U3V
U3V DOMA
Cyklus MENDELU
Cesty poznávania
20 rokov poznania
Zimný semester 2021/22 - Rozvrh
Letný semester 2021/22 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2022/2023
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
   História
Zborník vybraných prác študentov
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

Univerzita tretieho veku UNIZA sa od roku 2011 aktívne venuje dobrovoľníctvu vo vzdelávaní, ktoré sa riadi Manuálom o dobrovoľníckom programe v súlade s ukazovateľmi Značky kvality zavedenej Platformou dobrovoľníckych centier. Záujmom U3V UNIZA je pôsobiť v prostredí materských, základných aj stredných škôl v Žiline. Rovnako U3V UNIZA pripravuje a realizuje dobrovoľnícke aktivity pre UNIZA, Krajskú knižnicu v Žiline a Mesto Žilina.

U3V UNIZA spolupracuje v rámci dobrovoľníctva vo vzdelávaní s dvomi materskými školami v Žiline: MŠ Hliny 8 a MŠ Bôrik. Ide o medzigeneračné zážitkové vzdelávanie prostredníctvom čítania rozprávok seniorov deťom. Stretnutia majú za cieľ:

  • Zveľaďovanie medzigeneračných vzťahov, úcty a dôvery detí a starších.
  • Budovanie vzťahu detí k literatúre a čítaniu.

 

AKTUALITY 2021/2022

 

ZNAČKA KVALITY

V roku 2019 získala U3V UNIZA ocenenie: Značka kvality – vyšší štandard manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Po troch rokoch úspešnej činnosti v oblasti dobrovoľníctva vo vzdelávaní bola Značka kvality na U3V UNIZA v roku 2021 opäť obhájená a jej platnosť predĺžená do roku 2024. Tešíme sa teda na ďalšie tvorivé aktivity v dobrovoľníctve na U3V UNIZA. Najmä v medzigeneračnom vzdelávaní a pri tvorbe časopisu Schody.

 

ČAJ O 10:30

V rámci Týždňa dobrovoľníctva 2021 sa na pôde U3V UNIZA konalo pracovné motivačné stretnutie dobrovoľníkov – študentov U3V UNIZA pod názvom: Čaj o 10:30. Na stretnutí boli zástupcami jednotlivých organizácii predstavené plánované dobrovoľnícke aktivity z prostredia U3V UNIZA, Žilinského dobrovoľníckeho centra a Žilinského samosprávneho kraja. Prítomní dlhoroční dobrovoľníci vo vzdelávaní na U3V UNIZA, ale tiež noví záujemcovia, zapísali do pripraveného dotazníka svoj konkrétny záujem participovať na vybraných aktivitách. Nielen na pôde U3V UNIZA, ale aj v rámci Roku dobrovoľníctva ŽSK, ktorý prepája a sieťuje jednotlivé dobrovoľnícke organizácie kraja.

Hlavným posolstvom stretnutia bol zámer podporiť a zviditeľniť dobrovoľnícku prácu seniorov a viac ju zakomponovať do dobrovoľníckych aktivít verejnosti. Na základe príkladov dobrej praxe zmeniť jednosmerné povedomie spoločnosti o tom, že pomoc má smerovať iba a výlučne k seniorom, na skutočnosť, že aj seniori môžu ponúknuť svoj čas, skúsenosti a svoj nezastupiteľný potenciál v rôznych oblastiach života spoločnosti: najmä v rámci svojej komunity (seniori – seniorom) a tiež pri medzigeneračnom búraní predsudkov (seniori – deťom/mládeži).

 

POĎAKOVANIE DOBROVOĽNÍČKAM

V spolupráci so ŽSK, ktorý vyhlásil Rok dobrovoľníctva, boli dvom dlhoročným dobrovoľníčkam: pani Vierke Ďurdíkovej a pani Ľudmilke Petrákovej zaslané DOBROpoukážky na dopravu a zvýhodnený vstup do kultúrnych ustanovizní. Už viac rokov sú tieto dámy aktívnymi tvorcami seniorského časopisu Schody a účastníčkami medzigeneračných vzdelávacích workshopov. Za jeden kalendárny rok odpracujú viac ako 100 dobrohodín bez nároku na odmenu. DOBROpoukážky sú pozornosťou, ktorá chce priniesť adresátkam radosť, zadosťučinenie a možno aj motiváciu naďalej konať DOBRO!

 

AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

 

ROK DOBROVOĽNÍCTVA - podcast

U3V UNIZA je súčasťou tímu Roku dobrovoľníctva v ŽSK. Vypočujte si, aké dobrovoľnícke aktivity boli zrealizované počas mája 2021 - https://lnk.sk/di37

V tomto mesiaci finišovala na U3V UNIZA aj príprava nového vydania dobrovoľníckeho seniorského časopisu Schody č. 22, o ktorom budete v podcaste počuť veľa zaujímavého. V budúcnosti sa môžete svojím príspevkom pridať k jeho tvorcom aj Vy... Téma ďalšieho vydania Schodov č. 23 bude: "Zdravie nie je všetko, ale bez zdravia nie je nič."

 

Workshop: PRIATEĽ MI PODAL RUKU

V júni 2021 zorganizovala Univerzita tretieho veku UNIZA v spolupráci s vedením a študentami Gymnázia Hlinská v Žiline online workshop na tému: "Priateľ mi podal ruku". Dobrovoľníci z radov študentov U3V UNIZA opäť preniesli cez prah univerzity svoju životnú skúsenosť a nechali sa aj poučiť názormi mladých v ústretovom medzigeneračnom dialógu. Workshop je súčasťou projektu U3V UNIZA, ktorý podporilo aj Mesto Žilina v grantovej dotácii na rok 2021 v oblasti - Kultúra.

FOTKY 1

FOTKY 2

 

Rok dobrovoľníctva v ŽSK - Novinky

Dňa 18.3.2021 sa konala tlačová beseda zástupcov ŽSK a novinárov, na ktorej pani županka Erika Jurínová oficiálne otvorila Rok dobrovoľníctva pre Žilinský samosprávny kraj. (ďalej len "RD").

RD bude trvať od 3/2021 do 4/2022. V rámci neho sa uskutočnia mnohé plánované dobrovoľnícke aktivity osobne alebo online. Ich realizátormi budú dobrovoľnícke organizácie aj jednotlivci zo ŽSK. Podporu a koordináciu RD zastrešuje ŽSK.


Jedným z členov tímu RD je aj naša U3V UNIZA. Hneď na úvod ponúkla priestor partnerom tímu RD v časopise študentov U3V UNIZA - Schody č. 22. Tematické zameranie príspevkov: Priateľ mi podal ruku

Uzávierka príspevkov do časopisu bude 31.5.2021.

Takže, nielen dobrovoľnícke organizácie v ŽSK, ale aj jednotlivci - dobrovoľníci posielajte, prosím, svoje skúsenosti a zážitky z dobrovoľníckych aktivít, či obyčajných životných situácii, kedy Vám priateľ podal nezištne pomocnú ruku.

Príspevky posielajte na: janka.snahnicanova@uniza.sk

Ďakujeme a už teraz sa tešíme na pozitívne príklady ľudskej spolupatričnosti.

Vaša U3V UNIZA

 

Generálka medzigeneračných workshopov - projekt "UNIZA je tu pre Žilinu" 

V mesiaci september 2020 sa na pôde Univerzity tretieho veku UNIZA uskutočnila generálka medzigeneračných workshopov v rámci projektu "UNIZA je tu pre Žilinu". Dobrovoľníci z radov študentov U3V sa pod vedením Mgr. Jany Trabalíkovej, PhD. pripravovali na budúce stretnutia so žiakmi ZŠ, na ktorých sa budú v prostredí medzigeneračného dialógu spoločne inšpirovať skúmaním tajov vedy, techniky a myslieť pritom na vplyv človeka na životné prostredie. Projekt sa realizuje s podporou mesta Žilina.

Viac o generálke workshopu nájdete po kliknutí na tento odkaz.

 

AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

Workshopy v rámci projektu "Obrázky krajiny" ("Tajomná minulosť - Vlkolínec", "MyPríbeh", "Unikátne, či samozrejmé?") - viac info tu

 

Značka kvality

Univerzite tretieho veku bola v novembri 2019 udelená Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií udelená Značka kvality 2. stupňa vyššieho štandardu a oprávnenie používať logo "S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme". Viac o tejto značke si môžeme prečítať po kliknutí na obrázok. 

Etický kódex dobrovoľníka vo vzdelávaní

Manuál o dobrovoľníckom programe

Program dobrovoľníckych aktivít U3V UNIZA 2019_2020

 

Workshop: KRAJINA A JEJ HODNOTY

V poradí 2. medzigeneračný workshop na pôde Gymnázia Hlinská v Žiline sa uskutočnil 19. februára 2020. Dobrovoľníci U3V UNIZA a študenti gymnázia spoločne hľadali a nachádzali odpovede na otázky, ako môže každý z nás prispieť ku kvalite života u nás doma, či ako uchovávať a zveľaďovať hodnoty Slovenska.

Fotky sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz

 

Workshop: TAJOMNÁ MINULOSŤ - VLKOLÍNEC

Tentoraz naši dobrovoľníci z radov študentov U3V UNIZA zavítali na pôdu Gymnázia Hlinská v Žiline. V rámci projektu "Obrázky krajiny" podporeného Žilinským samosprávnym krajom spoločne so stredoškolákmi odkrývali tajomnú minulosť a vzácnu prítomnosť dedinky Vlkolínec, patriacej medzi pamiatky svetového dedičstva UNESCO. Obe generácie sa zhodli, že takéto skvosty treba poznávať, zveľaďovať a chrániť.

Fotky sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz

 

Workshop: MyPRÍBEH

Ďalší z medzigeneračných workshopov v rámci projektu "Obrázky krajiny" podporeného Žilinským samosprávnym krajom sa uskutočnil 24. októbra 2019. Na Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline sa naši dobrovoľníci z U3V UNIZA spolu so stredoškolákmi zamýšľali v pracovných skupinkách nad svojím životným príbehom v kontexte krajiny, v ktorej žijeme. V tvorivej atmosfére workshopu vznikli spoločnou prácou a pod vedením Mgr. Janky Trabalíkovej, PhD. krásne upútavky na atraktívne miesta nášho kraja. V spätnej väzbe od študentov sme čítali len slová uznania a spokojnosti s organizáciou tohto typu workshopu. Ocenená bola najmä medzigeneračná komunikácia, možnosť vyjadriť svoj názor, práca v skupine a zážitkové učenie sa...

Fotky sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz

 

Workshop: UNIKÁTNE, ČI SAMOZREJMÉ?

Na tomto medzigeneračnom workshope dobrovoľníci vo vzdelávaní na U3V UNIZA hľadali spolu so študentami Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline odpovede na tieto a podobné otázky: Viete, kde sa nachádza obec Liptovská Teplička? Viete, čím je výnimočná? Výsledkom stretnutia dvoch generácií na tému spoznávania tejto zaujímavej obce sú letáky, informačné listy, báseň a iná propagácia pre potenciálnych návštevníkov obce.

Workshop sa uskutočnil v rámci projektu "Obrázky krajiny" v spolupráci a s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Fotky sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz

 

Workshop: MEDZIGENERAČNÉ PÍSANIE

Pod vedením pána PhDr. Petra Mišáka – podpredsedu Spolku slovenských spisovateľov sa 4. októbra 2019 uskutočnil medzigeneračný dobrovoľnícky workshop na tému Medzigeneračné písanie. Študenti U3V UNIZA sa presvedčili, že literárne útvary ako báseň, esej či umelecký opis, to všetko siedmaci na základnej škole ovládajú. Tieto dve generácie vytvorili spoločne svoje literárne dielka. Všetky budú obsahom nového vydania seniorského časopisu Schody č. 19 s tematikou: Krajina a jej hodnoty.

Fotky sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz

 

Workshop: EKOGENERÁCIE

30. septembra 2019 U3VUNIZA v rámci dobrovoľníctva vo vzdelávaní pripravila a realizovala medzigeneračný workshop s názvom: Ekogenerácie. Seniori z U3V UNIZA navštívili školákov - štvrtákov na Základnej škole Romualda Zaymusa v Žiline a spoločne prežili tvorivé stretnutie. Zamýšľali sa nad svojím vzťahom k zvieratkám, prírode, zemeguli. Na záver si vyrobili pavúka, lebo aj ten má svoje miesto a úlohu na Zemi... 

Fotky sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz

 

Zápis študentov Univerzity tretieho veku

Po slávnostnom otvorení akademického roka 2019/2020 Univerzity tretieho veku, ktoré sa uskutočnilo 19.9.2019, naši dobrovoľníci pomáhali pri zápise študentov do 1. ročníka. Vďaka nim odovzdávanie rozvrhov, študijných príručiek a najnovšieho čísla časopisu Schody prebehlo bez problémov a dlhého čakania.  

 

AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

Workshop: DOBA SA MENÍ, BONTÓN ZOSTÁVA

24. júna 2019 sa naši dobrovoľníci vo vzdelávaní stretli so študentami gymnázia na workshope, na ktorom spoločne riešili otázky etikety, úcty a slušnosti. Pri porovnávaní svojich názorov sa vždy snažili nájsť kompromis, ktorý bol prijateľný pre obe generácie. Na vlastnej skúsenosti sa presvedčili, že medzigeneračný dialóg búra bariéry a predsudky.

Fotky sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz

 

Generálka workshopu: DOBA SA MENÍ, BONTÓN ZOSTÁVA

13. júna 2019 sa dobrovoľníci vo vzdelávaní zúčastnili generálky workshopu, ktorého témou je slušnosť, úcta a tolerancia medzi generáciami. Pod vedením Mgr. Janky Trabalíkovej, PhD. sa pripravili na stretnutie, ktoré ich čaká s mladými ľuďmi na konci tohto školského roka. 

Fotky sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz

 

Čaj o tretej 

Nadšenci dobrovoľníctva vo vzdelávaní z radov študentov U3V UNIZA sa 30. apríla 2019 stretli na pohodovom priateľskom posedení, kde sa dozvedeli o ponuke aktivít, do ktorých sa môžu zapojiť. Či už je to ďalšie vydanie časopisu Schody, Letná škola pre seniorov, Detská letná jazyková škola alebo medzigeneračný workshop Kultúra prejavu v praxi.

Fotky sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz

 

Medzigeneračný workshop: UMENIE ROZPRÁVAŤ SA

25. apríla 2019 sa na U3V UNIZA skloňovali slová: tolerancia, umenie počúvať druhého, očný kontakt, prijatie, úcta, humor... Toto všetko vzájomne využili žiaci 6.A triedy Základnej cirkevnej školy Romualda Zaymusa zo Žiliny na medzigeneračnom workshope s názvom: Umenie rozprávať sa s našimi študentami. Vyskúšali si verbálnu aj neverbálnu komunikáciu, kompromis aj asertivitu. Bolo krásne pozorovať malých aj veľkých študentov, ako im to spoločne ladilo :). 

Fotky sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz

 

Medzigeneračný workshop: STARÝ ČLOVEK - FAKTY A MÝTY 

13. februára 2019 sa stretli dobrovoľníci z Univerzity tretieho veku a žiaci 6.A triedy Základnej školy na Zaymusovej ulici v Žiline. Seniori a juniori spoločne búrali predsudky medzi generáciami pri riešení globálneho problému znečisťovania životného prostredia pri výrobe Kinder vajíčka. Na stretnutí vytvorili krásne projekty, nad ktorými sa spoločne zamýšľali: Je vôbec potrebné vyrábať Kinder vajíčko z plastového obalu, čokolády a hračky vo vnútri?

Fotky z tohto stretnutia sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz

 

"Generálka" workshopu: Starý človek - fakty a mýty 

28. novembra 2018 sa na pôde U3V UNIZA stretli dobrovoľníci z radov študentov U3V UNIZA, ktorí prejavili záujem o zapojenie sa do dobrovoľníckych aktivít U3V na „Čaji o tretej“. Dôvodom stretnutia bola „generálka“ workshopu s názvom: Starý človek – fakty a mýty. Ide o medzigeneračný workshop, s ktorým vyškolení seniori vstúpia do prostredia základnej školy a za pomoci pedagóga budú v skupinkách so žiakmi 9. ročníka riešiť zábavné a vzdelávacie úlohy. Témou bude environmentalistika. Veríme, že týmto stretnutím zbúrame u niektorých juniorov, či seniorov medzigeneračné predsudky a bariéry.

Fotky z tohto stretnutia sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz

 

Ocenenie SENIOR FRIENDLY 2018 

19. októbra 2018 sa v priestoroch Zichycho paláca v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhlásenie 3. ročníka súťaže Senior Friendly. Ide o súťaž projektov zameraných na realizáciu aktívnych seniorov v rôznych oblastiach ich života. V kategórii kultúry a vzdelávania získala U3V UNIZA ocenenie za medzigeneračné workshopy organizované na základných a stredných školách a za svoju snahu búrať predsudky medzi generáciami. Ocenené bolo tak aj dobrovoľníctvo vo vzdelávaní, ktoré prostredníctvom aktívnych seniorov môže U3V UNIZA uvádzať do praxe. Plakety Senior Friendly si v rámci slávnostného galavečera okrem U3V UNIZA prevzalo aj desať ďalších firiem, organizácií, inštitúcií a združení, ktoré ponúkajú určité výhody, služby, výrobky, aktivity a možnosti uplatnenia pre seniorov v rôznych oblastiach. Medzi nimi sú napríklad denník Pravda, Nadácia Chemosvit, samospráva mesta Prešov či COOP Jednota.

Fotka ocenenia

 

Čaj o tretej 

16. októbra 2018 sa v priestoroch Univerzity tretieho veku na Ulici 1. mája uskutočnilo prvé informačné stretnutie potencionálnych dobrovoľníkov z radov študentov U3V UNIZA. Pani Ing. Janka Sňahničanová im predstavila plán dobrovoľníckych aktivít na akademický rok 2018/2019 a pozvala ich na spoluprácu v tej oblasti, resp. oblastiach, ktoré najviac vyhovujú ich osobnostnému zamerianu. Či už pri tvorbe seniorského časopisu Schody, na medzigeneračných workshopoch v školách alebo ako lektor Letnej školy pre seniorov. Študenti potom prispeli vlastnými veľmi zaujímavými návrhmi na dobrovoľníctvo vo vzdelávaní.

Fotky z tohto stretnutia sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz

 

Oceňovanie dobrovoľníkov

Počas slávnostného otvorenia akad. roka 2018/19 Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity bolo ocenených 14 dobrovoľníkov (11 bolo prítomných) za ich prácu pre Univerzitu tretieho veku. Z rúk pána prorektora pre vzdelávanie prevzali pamätnú medailu. Ocenenými boli:

1. Baligová Eva 8. Šusteková Katarína
2. Dingová Anna 9. Brezianska Vlasta
3. Ďurdíková Viera 10. Fišerová Marta
4. Hamalová Gabriela 11. Novák Miroslav
5. Hubková Jarmila 12. Zvarík Štefan
6. Miháliková Soňa 13. Zvaríková Ivana
7. Petráková Ľudmila 14. Žeriava Dušan

 

Fotky zo slávnostného otvorenia akad. roka sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
Učiteľský Newsletter
created © 2009 MZM DATA