Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Kontaktné údaje
Postup prijatia na štúdium
Prihláška na štúdium 2014/2015
Učebné plány št. programov a modulov
Aktuálny rozvrh 2013/2014
Pobočka Prievidza
Pobočka Považská Bystrica
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Dobrovoľnícke aktivity
Letná škola pre seniorov
Projekty
Občianske združenie GNOSIS
Spolupracujúce organizácie
Ponuka prednášok
Akademický rok 2013/2014
   Dejiny európskej civilizácie a kultúry
   Pamiatky UNESCO
   Právo v spoločnosti
   Záhradníctvo
   Základy práce s PC
   Digitálne multimédiá
   MS Office
   Kulturológia - kultúrny človek
   Zdravý životný štýl
   Človek a počítač
   Človek a psychológia
   Človek a spoločnosť
   Človek a médiá
   Človek a umenie
   Dejiny Žiliny
   Vyhodnotenie dotazníkov

UČEBNÝ PLÁN

Odborný garant: PhDr. Franfišek Skokan, psychológ,

doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD., Katedra pedagogických štúdií Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline


1. ROČNÍK
ZIMNÝ SEMESTER - 25 vyuč. hod.

 • Orientálna filozofia (filozofia starovekej Indie a Číny),
 • Dejiny filozofie I. (obdobie mytológie, predsokratovská filozofia, klasická grécka filozofia, obdobie helenistickej filozofie),
 • Dejiny filozofie II. (obdobie stredovekej filozofie, renesancie, osvietenstva),
 • Dejiny filozofie III. (Novoveká filozofia, Nemecká klasicistická filozofia),
 • Dejiny filozofie IV. (Poklasická filozofia, hlavné smery v 20. storočí).

LETNÝ SEMESTER - 25 vyuč. hod.

 • Psychológia ako veda - Základy psychológie - predmet psychológie, historické základy,
 • Psychologické (moderné) prístupy - kognitívny, behaviorálny, psychoanalytický, fenomenologický,
 • Praktická prednáška - tvorivosť, sociálne zručnosti.


2. ROČNÍK
ZIMNÝ SEMESTER - 25 vyuč. hod.

 • Psychický vývin I (vývojové štádiá - vývoj v detstve),
 • Psychický vývin II (osobnostný vývoj - temperament, sociálne správanie...),
 • Metódy psychológie - (introspekcia, pozorovanie, posudzovanie, projektívne metódy - vedomie, podvedomie, nevedomie),
 • Poznávacie procesy (vnímanie, pamäť, pozornosť, myslenie, inteligencia),
 • Autogénny tréning - praktická prednášky, relaxačná technika.

LETNÝ SEMESTER - 25 vyuč. hod.

 • Teórie osobnosti (psychoanalytický - Freud, kognitívny, humanistický a behaviorálny prístup),
 • Štruktúra osobnosti (charakter, schopnosti, dynamika osobnosti),
 • Emocionalita (prežívanie),
 • Stres a zvládanie stresu,
 • Záťažové situácie - riešenie konfliktov - praktická prednáška, modelové situácie.


3. ROČNÍK
ZIMNÝ SEMESTER - 25 vyuč. hod.

 • Správanie (motivačné činitele, pudy, inštinkty, potreby),
 • Psychoterapia - pojem, smery a metódy,
 • Klinická a poradenská psychológia,
 • Školská psychológia,
 • Asertívne správanie - praktická ukážka, modelové situácie.

LETNÝ SEMESTER - 25 vyuč. hod.

 • Postoje - sociálne predsudky (bariéry spolunažívania, ich ovplyvňovanie),
 • Rodina a rodinná výchova (dejiny manželstva a rodičovstva, pohľady na postavenie dieťaťa v rodine a spoločnosti v historickom kontexte, súčasné trendy rodiny, porovnanie islamskej a euroamerickej rodiny),
 • Psychológia tvorivosti,
 • Edukačná psychológia (so zameraním na seniorov),
 • Jacobsnova progresívna relaxácia - praktická prednáška, relaxačná technika.


 

Ústav celoživotného vzdelávania
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Cambridge jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Kontakty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA