Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Kontaktné údaje
Postup prijatia na štúdium
Ponuka štúdia 2015/2016
Prihláška na štúdium 2015/2016
Aktuálny rozvrh 2014/2015
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Prievidza
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Dobrovoľnícke aktivity
Letná škola pre seniorov
Projekt GAIN
Projekty
Občianske združenie GNOSIS
Spolupracujúce organizácie
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok

UČEBNÝ PLÁN

Odborný garant: PhDr. Franfišek Skokan, psychológ,

doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD., Katedra pedagogických štúdií Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline


1. ROČNÍK
ZIMNÝ SEMESTER - 25 vyuč. hod.

 • Orientálna filozofia (filozofia starovekej Indie a Číny),
 • Dejiny filozofie I. (obdobie mytológie, predsokratovská filozofia, klasická grécka filozofia, obdobie helenistickej filozofie),
 • Dejiny filozofie II. (obdobie stredovekej filozofie, renesancie, osvietenstva),
 • Dejiny filozofie III. (Novoveká filozofia, Nemecká klasicistická filozofia),
 • Dejiny filozofie IV. (Poklasická filozofia, hlavné smery v 20. storočí).

LETNÝ SEMESTER - 25 vyuč. hod.

 • Psychológia ako veda - Základy psychológie - predmet psychológie, historické základy,
 • Psychologické (moderné) prístupy - kognitívny, behaviorálny, psychoanalytický, fenomenologický,
 • Praktická prednáška - tvorivosť, sociálne zručnosti.


2. ROČNÍK
ZIMNÝ SEMESTER - 25 vyuč. hod.

 • Psychický vývin I (vývojové štádiá - vývoj v detstve),
 • Psychický vývin II (osobnostný vývoj - temperament, sociálne správanie...),
 • Metódy psychológie - (introspekcia, pozorovanie, posudzovanie, projektívne metódy - vedomie, podvedomie, nevedomie),
 • Poznávacie procesy (vnímanie, pamäť, pozornosť, myslenie, inteligencia),
 • Autogénny tréning - praktická prednášky, relaxačná technika.

LETNÝ SEMESTER - 25 vyuč. hod.

 • Teórie osobnosti (psychoanalytický - Freud, kognitívny, humanistický a behaviorálny prístup),
 • Štruktúra osobnosti (charakter, schopnosti, dynamika osobnosti),
 • Emocionalita (prežívanie),
 • Stres a zvládanie stresu,
 • Záťažové situácie - riešenie konfliktov - praktická prednáška, modelové situácie.


3. ROČNÍK
ZIMNÝ SEMESTER - 25 vyuč. hod.

 • Správanie (motivačné činitele, pudy, inštinkty, potreby),
 • Psychoterapia - pojem, smery a metódy,
 • Klinická a poradenská psychológia,
 • Školská psychológia,
 • Asertívne správanie - praktická ukážka, modelové situácie.

LETNÝ SEMESTER - 25 vyuč. hod.

 • Postoje - sociálne predsudky (bariéry spolunažívania, ich ovplyvňovanie),
 • Rodina a rodinná výchova (dejiny manželstva a rodičovstva, pohľady na postavenie dieťaťa v rodine a spoločnosti v historickom kontexte, súčasné trendy rodiny, porovnanie islamskej a euroamerickej rodiny),
 • Psychológia tvorivosti,
 • Edukačná psychológia (so zameraním na seniorov),
 • Jacobsnova progresívna relaxácia - praktická prednáška, relaxačná technika.


 

Ústav celoživotného vzdelávania
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Cambridge jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Kontakty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA