Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Zimný semester 2018/19 - Rozvrh
Letný semester 2018/19 - Rozvrh
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Postup prijatia na štúdium
Pobočka Prievidza
Ponuka štúdia
Prihláška na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár

Vyberte si miesto štúdia.

Vyberte si program alebo modul.

Vypíšte požadované údaje.

Vypísanú prihlášku odošlite (kliknite na tlačidlo "Odoslať" vľavo dolu pod prihláškou)

Po vypísaní a odoslaní predbežnej prihlášky budete kontaktovaný koordinátorkou U3V a informovaný o ďalšom administratívnom postupe.

Miesto štúdia:
 
 
Kontaktné údaje:
*Meno:
*Priezvisko:
*Č. telefónu:
Email:
*Adresa bydliska:
*Mesto (Obec):
PSČ:
Údaje označené * sú povinné.
 
Upozornenie: Súčasťou vyplnenia prihlášky na záujmové štúdium je aj súhlas uchádzača o štúdium (ďalej len „dotknutá osoba“) o poskytnutí osobných údajov v elektronickej podobe pre účel kontaktu prevádzkovateľa s dotknutou osobou.
 

Podmienky nakladania s osobnými údajmi
Študentov Univerzity tretieho veku

 

1. Dotknutá osoba berie na vedomie, že Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, IČO: 00 397 563 (ďalej len „UNIZA“) bude spracúvať jej osobné údaje v rozsahu uvedenom v prihláške na štúdium na Univerzite tretieho veku; jedná sa o meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, číslo telefónu, e-mail, vzdelanie, sociálne postavenie.

2. Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie zoznamu študentov Univerzity tretieho veku, komunikácia UNIZA so študentami a následné poskytovanie štúdia a s ním spojených služieb Univerzity tretieho veku.

3. V prípade neposkytnutia osobných údajov alebo v prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, UNIZA nebude môcť dotknutú osobu viesť v zozname študentov a ani jej poskytovať štúdium.

4. Dotknutá osoba berie na vedomie, že právnym základom spracúvania poskytnutých osobných údajov je jej súhlas vyjadrený podaním prihlášky na štúdium a následne po akceptovaní prihlášky na štúdium zmluva.

5. Dotknutá osoba berie na vedomie, že UNIZA bude spracúvať a zverejňovať fotodokumentáciu z výučby na internetovej stránke Univerzity tretieho veku a tiež na Facebooku Univerzity tretieho veku za účelom propagácie svojej činnosti.

6. Kontaktné údaje zodpovednej osoby stanovenej UNIZA pre oblasť ochrany osobných údajov sú e-mail: zodpovedna.osoba@uniza.sk.

7. Poskytnuté osobné údaje budú uschovávané po nevyhnutnú dobu potrebnú pre účel ich poskytnutia a splnenie povinností UNIZA týkajúcich sa archivácie stanovených právnymi predpismi.

8. UNIZA informuje dotknutú osobu o nasledovných právach vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „nariadenie“ a „zákon“):

a) právo požadovať od UNIZA prístup k poskytnutým osobným údajom, získanie potvrdenia o tom, že sa jej osobné údaje spracúvajú a súvisiace informácie,

b) právo na opravu osobných údajov v prípade nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,

c) právo na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce výmaz osobných údajov („právo na zabudnutie“),

d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce obmedzenie spracúvania osobných údajov,

e) právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých UNIZA, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce prenosnosť osobných údajov,

f) právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov - odvolať súhlas je možné kedykoľvek v písomnej podobe cez webstránku prevádzkovateľa www.uniza.sk alebo e-mailom na adrese zodpovedna.osoba@uniza.sk,

g) právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, ktorého účelom je zistiť či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu platnej legislatívy,

9. UNIZA potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.

 

 
Dotknutá osoba (ďalej len „DO) si je vedomá skutočnosti, že právnym základom spracúvania osobných údajov uvedených v tejto prihláške je jej súhlas vyjadrený podaním prihlášky na štúdium na Univerzite tretieho veku. Účelom spracúvania osobných údajov uvedených v prihláške je prihlasovanie na štúdium na Univerzite tretieho veku, vedenie zoznamu študentov, komunikácia UNIZA so študentami ako aj poskytovanie štúdia a s ním spojených služieb Univerzity tretieho veku. Tento súhlas udeľuje DO na čas potrebný na dosiahnutie uvedeného účelu. DO potvrdzuje, že sa oboznámila so Všeobecnými podmienkami spracúvania osobných údajov zverejnenými na internetovej stránke Univerzity tretieho veku , ktoré obsahujú aj podmienky spracúvania osobných údajov a práva dotknutej osoby vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 
Svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov na vyššie uvedený účel v súvislosti s prihlásením na záujmové štúdium u prevádzkovateľa dávam kliknutím do uvedeného políčka
 
 
 
 

 

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA