Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
Postup prijatia na štúdium
Ponuka štúdia
   Človek a umenie
   Zdravý životný štýl seniora
   Základy práce s počítačom
   Výnimoční Slováci
   Kultúra prejavu
   Tretí vek
   Finančná gramotnosť pre seniorov
   Tvorba pre médiá II.
   Ako správne fotografovať?
   Pokročilá práca s PC
   Užitočné programy pre PC
   Digitálne multimédiá
   Práca s tabletom a mobilom
   Pohybovo-relaxačné cvičenie
   Klubové prednášky
Prihláška na štúdium
Cenník
Aktuálny rozvrh 2017/2018
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
Dobrovoľnícke aktivity
Projekt GAIN
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár

1-ROČNÉ ŠTÚDIUM

 

REALIZÁCIA: september 2017 - máj 2018

PODMIENKA PRIJATIA: vek od 45 rokov

FORMA A METÓDY VÝUČBY: prezenčná - cvičenie

INTERVAL CVIČENÍ: každé 3 - 4 týždne v stredu od 13:00 - cca 16:30 hod.

MIESTO KONANIA CVIČENÍ: priestory ÚCV UNIZA, ul. 1. mája 32

POČET ŠTUDENTOV V SKUPINE: 20

VÝŠKA POPLATKU: 40 EUR/ akademický rok (dôchodca, invalidný dôchodca)

                                 55 EUR/ akademický rok (pracujúci)

LEKTORI ŠTUDIJNÉHO MODULU: Mgr. Kulla, PhD.; Mgr. Kremeňová; PhDr. Pitoňáková, PhD.; PhDr. Janigová; PaedDr. Páleš; Mgr. Herman

KOORDINÁTORKA: PhDr. Mindeková, 0918/971 108

Chcem sa prihásiť.

 

UČEBNÝ PLÁN 

ZIMNÝ SEMESTER– 20 HOD.

 • História seniorského vzdelávania; Dobrovoľníctvo v podmienkach U3V UNIZA;

ŽURNALISTICKÉ ŽÁNRE I., MÉDIUM NOVINY

 • Úvod do klasifikácie žurnalistických žánrov, problematika spravodajských žánrov: charakteristika, analýza konkrétnych útvarov, stanovovanie formálnych, obsahových a štylistických čŕt, tvorba samotných textov na základe nadobudnutých vedomostí, metódy kritického myslenia a hodnotenie textov;
 • Revízia vlastných textov spravodajského typu, analýza vybraných kladov a nedostatkov, charakteristika analytických žánrov na pozadí vlastností spravodajských žánrov, klasifikácia útvarov analytickej žurnalistiky, definícia vybraných formálnych, obsahových a štylistických čŕt. Tvorba vlastných textov;
 • Revízia a opakovanie spravodajských a analytických publicistických žánrov na základe analýzy vlastných textov a vybraných publicistických textov;
 • Záverečné hodnotenie textového portfólia študentov;
 • Etika v médiách – ohrozenie mediálnymi obsahmi a ich morálny dopad na prijímateľa obsahu

 LETNÝ SEMESTER– 20 HOD. - MEDIÁLNY AUDIO-SVET - MÉDIÁ ROZHLAS, TELEVÍZIA. KREATÍVNA TVORBA

 • Život novín od A – Z II.;
 • Osobnosť redaktora a moderátora v rozhlase;
 • Osobnosť redaktora a moderátora v televízii;
 • Kreatívna tvorba I.;
 • Kreatívna tvorba II.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA