Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cambridge jazykové skúšky
Skúšky Goetheho inštitútu
   Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
   Úroveň A2
   Úroveň B1
   Úroveň B2
   Termíny prípravných kurzov
   Termíny Goethe-Zertifikat skúšok
   Prihláška na Goethe-Zertifikat skúšku
   Podmienky spracovania osobných údajov
Kontakt

Podmienky spracúvania osobných údajov - skúška Goethe Zertifikat

1. Dotknutá osoba (študent/zákonný zástupca študenta) berie na vedomie, že prevádzkovateľ Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, IČO: 00 397 563 (ďalej len „UNIZA“) bude spracúvať jej osobné údaje v rozsahu uvedenom v prihláške na Goethe-Zertifikatskúšku na Ústave celoživotného vzdelávania UNIZA; jedná sa o osobné údaje:

a) meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, ulica, mesto/obec, PSČ, číslo telefónu, e-mail, číslo účtu, podpis,

b) o zdravotnom postihnutí študenta (len na základe jeho žiadosti v prípade potreby upravenia podmienok na preskúšanie),

c) týkajúce sa zákonného zástupcu študenta – jeho meno a priezvisko, ulica, mesto/obec, PSČ, telefónne číslo, e-mail, číslo účtu a podpis.

2. Účelom spracúvania je:

a) pre osobné údaje podľa bodu 1a) je vedenie zoznamu študentov prihlásených na Goethe-Zertifikat, komunikácia UNIZA so študentami a následné preskúšanie študentov,

b) pre osobné údaje podľa bodu 1b) vedenie zoznamu študentov, ktorí požiadali o upravenie podmienok na preskúšanie a zabezpečenie zodpovedajúcej úpravy týchto podmienok,

c) pre osobné údaje podľa bodu 1c) je  identifikácia a prípadne posúdenie oprávnenia podať prihlášku v mene študenta a komunikácia so  zákonnými zástupcami prihlásených osôb.

3. V prípade neposkytnutia osobných údajov podľa bodu 1 písm. a) a  c) týchto podmienok UNIZA nebude môcť študenta viesť v zozname študentov prihlásených na Goethe-Zertifikata umožniť mu vykonanie tejto skúšky. V prípade neposkytnutia osobných údajov podľa bodu 1 písm. b) týchto podmienok UNIZA nebude môcť zabezpečiť úpravu podmienok na preskúšanie študenta so zdravotným postihnutím.

4. Dotknutá osoba berie na vedomie, že:

a) právnym základom spracúvania osobných údajov uvedených v Prihláške podľa bodu 1 a) a 1 c) je plnenie zmluvných povinností podľa čl. 6 bod 1  písm. b) Nariadenia definovaného v nižšie v bode 7 tohto dokumentu,

b) právnym základom spracúvania poskytnutých osobných údajov podľa bodu 1 b) je výslovný súhlas dotknutej osoby alebo zákonného zástupcupodľa čl. 6 bod 1  písm. a) v spojení s čl. 9 ods.2  písm. a) Nariadenia definovaného nižšie v bode 7 tohto dokumentu.

5. Kontaktné údaje zodpovednej osoby stanovenej UNIZA pre oblasť ochrany osobných údajov sú e-mail: zodpovedna.osoba@uniza.sk, resp. Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina.

6. Poskytnuté osobné údaje budú uchovávané po nevyhnutnú dobu potrebnú pre účel ich poskytnutia a splnenie povinností UNIZA týkajúcich sa archivácie stanovených právnymi predpismi.Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu daného dotknutou osobou UNIZA budú v prípade jeho odvolania zlikvidované.

7. UNIZA informuje dotknutú osobu o nasledovných právach vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajova Zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  a o zmene niektorých zákonov:

a) právo požadovať od UNIZA prístup k poskytnutým osobným údajom, získanie potvrdenia o tom, že sa jej osobné údaje spracúvajú a súvisiace informácie,

b) právo na opravu osobných údajov v prípade nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,

c) právo na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce výmaz osobných údajov („právo na zabudnutie“),

d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce obmedzenie spracúvania osobných údajov,

e) právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých UNIZA, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce prenosnosť osobných údajov,

f) právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov - odvolať súhlas je možné kedykoľvek v písomnej podobe na kontaktné údaje podľa ods. 5 týchto podmienok.

g) právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, ktorého účelom je zistiť či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu platnej legislatívy,

8. UNIZA potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.

9. UNIZA potvrdzuje, že prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo krajín EÚ a EHP) alebo medzinárodných organizácií sa neuskutočňuje.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA